OCEA(n)RT – boosting youth participation in ocean protection through visual art

COVID-19-pandemin är en global utmaning som orsakat allvarliga problem på många nivåer. Det pågår en diskussion om pandemins indirekta och direkta inverkan på miljön. Flera studier fokuserar på de positiva effekterna, eftersom föroreningar och utsläpp av växthusgaser har minskat över kontinenter, men miljöorganisationer har upptäckt dramatiska effekter på haven och livet under vattnet.

Pandemins framfart har lett till en kraftigt ökad användning av skyddsutrustning av plast, som engångshandskar, -masker och -förkläden. En stor del av denna utrustning måste kasseras efter användning för att begränsa spridningen av viruset. Miljöorganisationen Operation Mer Propre i Frankrike stötte redan under 2020 på stora mängder latexhandskar, munskydd och handspritsflaskor i Medelhavet. Det indikerar en ny typ av förorening som ytterligare ökar det redan existerande och enorma problemet med marin plastnedskräpning och utgör ett hot kopplat till både miljö, ekonomi, hälsa och estetik.

Det kan ta allt från 20 till 500 år för plastavfall att brytas ner och även då försvinner det aldrig helt. Det blir bara mindre och mindre bitar. År 2050 kan det finnas mer plast än fisk i våra hav.” – FN, 2021. Bildutställning: Plastic Is Forever

"Det är absolut nödvändigt att inleda samordnade insatser från miljövetare, medicinska myndigheter, organisationer för avfallshantering och allmänheten för att minimera de negativa effekterna av engångsmunskydd och förhindra att det blir ännu ett too-big-to-handle-problem."Att förhindra munskydd från att bli nästa plastproblem, 2021.

Unga människor kan spela en avgörande roll för att sprida aktioner över generationer genom att vara förändringsagenter, delta i kollektiva aktiviteter och öka medvetenheten. Samarbetsaktioner kan påverka politiken, till exempel genom röstning, deltagande i påverkansgrupper och förberedelser för att bli framtida lokala, nationella och globala ledare.” – FN, 2021. UNEP:s rapport GEO-6 FOR YOUTH

OCEA(n)RT kommer att:

  • Stärka kompetensen hos ungdomsledare och pedagoger som arbetar med unga för att främja deras förmåga att öka ungas deltagande i miljöskyddsaktiviteter och motivera ungdomar och unga vuxna att ta sig an problemet som den ökade plastnedskräpningen utgör genom visuell och digital konst.
  • Förbättra tillgången till relevanta metoder och god praxis för att säkerställa ungdomar och unga vuxnas deltagande i miljö- och havsskyddsaktiviteter.
  • Ge stöd till civilsamhällesorganisationer, ungdoms- och miljöorganisationer, samt kulturell och kreativ sektors gräsrotsnivå för att öka allmänhetens medvetenhet om, och främja ungas aktiva deltagande i, kampen mot marin plastnedskräpning.

Slutprodukter/resultat

The project will produce, pilot and disseminate two intellectual outputs:

  • En guide för civilsamhällesorganisationer, ungdoms- och miljöorganisationer, samt kulturell och kreativ sektor
  • Ett utbildningsprogram för ungdomsledare, pedagoger och volontärer