Πιλοτικές δραστηριότητες
Starting April 2022 in Cyprus, Greece, Spain and Sweden

Ενημερωτικές ημερίδες
8 Ιουνίου του 2022 σε Βέλγιο, Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο